Od 2011r. trwa ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna "Lekki Tor­ni­ster" która skierowana jest do uczniów klas 0–III szkół pod­sta­wo­wych.
Kampania ta polega na prowadzeniu działań proz­dro­wotnych, które zmie­rza­ją w kie­runku pro­fi­lak­tyki wad postawy wśród naj­młod­szych. Szczególną uwagę poświęcamy problemowi prze­cią­żo­nych ple­ca­ków szkol­nych oraz  nie­ko­rzystnemu wpływowi ich nosze­nia na dzie­cięce krę­go­słupy.